Klauzula informacyjna zgodnie z RODO


Działając   na podstawie art. 13 ust. 1 i 2   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego i Rady   (UE)   2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie   ochrony   osób   fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO), jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Medart Sp. z o. o. z   siedzibą   pod adresem: ul. Opieszyn 2/U8, 62-300 Września, NIP: 7891768159, tel. + 48 737 657 657, email: rejestracja@medart-wrzesnia.pl, reprezentowana przez Członków Zarządu.

2. Dane   osobowe   zbierane   są   w   celu realizacji usług medycznych, co związane jest z głównym przedmiotem działalności placówki i jest niezbędne w zakresie realizacji umów.

3. Podstawą   przetwarzania   danych   osobowych jest art. 6 ust 1 lit. a, b, c, art. 9 ust 2 lit. h   Rozporządzenia   Parlamentu   Europejskiego   i   Rady   (UE)   2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych   oraz   uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz   niezbędne do   realizacji   celów.   Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację świadczeń zdrowotnych.

5. Przysługuje   Państwu   prawo   dostępu   do   treści danych oraz otrzymania ich kopii, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak   również   prawo   do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia   skargi   do   organu nadzorczego.

6. Dane osobowe udostępnione przez Państwo będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, obsługa księgowa.

7. Dane osobowe udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

8. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

9. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.
Medart sp. z o.o. Opieszyn 2/U8, 62-300 Września